لينک های مهم منابع مسيحی

کانال محبت – بزرگترين و اولين کانال ماهواره ای است که برای کشورهای ايران، افغانستان و تاجيکستان انجيل خداوند ما عيسی مسيح را پخش ميکند تا مردم اين قلمرو خداوند و نجات دهندۀ شان را بشناسند و زندگی جاودان را حاصل نمايند. برنامۀ آواز مسيح برنامۀ اين کانال بوده

کودکس سيناتيکس ويبسايتی به کمک کشورهای بريتانيا و روسيه تهيه شده. درين وبسايت شما يکی از کهنه ترين مانيوسکرپتهای کتابمقس و بخصوص عهد جديد جامع را ميتوانيد با عهد جديد امروزی مقايسه و تحقيق نماييد.