سرودهای روحانی

ای يار مهربان و ای خالق دنيا
سرود آزرگی – قول از زبور ۲۳:
“خُداوند چوپون مه اَسته؛ دَ هیچ چِیز مُحتاج نَمُوشُم….”

مسيح مرا دهد ندأ
هر روز روم از پشت عيسی

به آواز خواهر نزيره.
و چون عیسی به کناره دریای جلیل میخرامید، دو برادر یعنی شمعون مسمی به پطرس و برادرش اندریاس را دید که دامی دردریا میاندازند، زیرا صیاد بودند. بدیشان گفت: «از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم.» در ساعت دامها را گذارده، از عقب او روانه شدند.
انجيل شريف متی فصل ۴ آيات ۱۸ تا ۲۰

تويی مرا چوپان و مالک
در هر مصيبت تو ياوری

سرود دری در ثنای خداوند ما
شاگردان آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند: «ای خداوند، ما را نجات بده، ما هلاک می شویم.» عیسی گفت: «ای کم ایمانان، چرا اینقدر می ترسید؟» و سپس برخاسته با تندی به باد و بحیره فرمان داد و بحیره کاملاً آرام شد. شاگردان از آنچه واقع شد حیران شده گفتند: «این چگونه شخصی است که باد و بحیره هم از او اطاعت می کنند؟»
انجيل متی ۸ آيات ۲۳ تا ۲۷

فيض تو بود مسيح،
که بگرفت آغوش مرا

سرود دری در مورد فيض خداوند ما عيسی مسيح:
زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هرچنددولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فقر اودولتمند شوید.
رسالۀ دوم قرنتيان فصل ۸ آيت ۹

هر روز روم از پشت عيسی
اين يکی از اولين سرودهای مسيحی که پروفشنالی کمک استادان هندی و افغان ثبت شده.
آن وقت عیسی از دوازده حواری پرسید: «آیا شما هم می خواهید مرا ترک کنید؟» شمعون پِترُس در جواب گفت: «ای خداوند، نزد که برویم؟ کلمات زندگی ابدی نزد توست. ما ایمان آورده و دانسته ایم که تو آن قدوسِ خدا هستی.» 
انجيل يوحنا فصل ۶ آيات ۶۷ تا ۶۹

بخوان دوست، بخوان نغمه
در همان موقع که فریاد فرمان خدا و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه با آن ها در ابر ها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس یکدیگر را با این کلمات تشویق کنید.
اول تسالونیکیان ۴ آيات ۱۶ تا ۱۸